อุบลฯ สรุปผลการับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออม

admin2

อุบลฯ สรุปผลการับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้แทนสมาชิกจำนวนม 474 คน ทั้งหมด 14 เขตเลือกตั้งมีผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ทั้งหมด 646 คนแยกตามเขตเลือกตั้งดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ เมือง 1 มีผู้สมัคร 65 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมือง 2 มีผู้สมัคร 37 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขื่องใน มีผู้สมัคร 30 คนอำเภอดอนมดแดง มีผู้สมัคร 8 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอม่วงสามสิบ มีผู้สมัคร 20 คน อำเภอเหล่าเสือโก้ก มีผู้สมัคร 6 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอตระการพืชผล มีผู้สมัคร 42 คน อำเภอกุดข้าวปุ้นมีผู้สมัคร 7 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเขมราฐ มีผู้สมัคร 21 คน อำเภอโพธิ์ไทรมีผู้สมัคร 11 คน อำเภอนาตาลมีผู้สมัคร 10 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอพิบูลมังสาหารมีผู้สมัคร 38 คน อำเภอตาลสุมมีผู้สมัคร 9 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีเมืองใหม่ มีผู้สมัคร 17 คน อำเภอโขงเจียม มีผู้สมัคร 11 คน อำเภอสิรินธร มีผู้สมัคร 14 คน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอวารินชำราบ มีผู้สมัคร 47 คน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสำโรง มีผู้สมัคร 32 คน เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเดชอุดม มีผู้สมัคร 46 คน เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอบุณฑริก 17 คน อำเภอนาจะหลวย 11 คน เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอน้ำยืน 17 คน อำเภอน้ำขุ่น 5 คน อำเภอทุ่งศรีอุดม 8 คน เขตเลือกตั้งที่ 14 สพม.อบอจ. มีผู้สมัคร 74 คน เขตเลือกตั้งที่ 14 หน่วยย่อย มีผู้สมัคร 43 คน
รวมทั้งสิ้น 646 คน

นายสมเดช ทองปัน รายงาน

Next Post

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที่ 28 พฤศจิกายน

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 256 […]

You May Like

ข่าวภูธร