อำนาจเจริญจัดรณรงค์ จัดโครงการประกันภัย พ.ร.บ.

admin2

อำนาจเจริญจัดรณรงค์ จัดโครงการประกันภัย พ.ร.บ. สัญจรสู่ชุมชน หมวกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประกันภัย พ.ร.บ. สัญจรสู่ชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการทำประกันภัยภาคบังคับ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 5 อุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงาน คปภ.เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (การประกันภัยภาคบังคับ)และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพ.ร.บ. โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ และเป็นหลักประกัน และให้ประชาชนทราบบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ อีกทั้งเพื่อแบ่งเบาค่าเสียหาย และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิการสงเคราะห์ โครงการประกันภัย พ.ร.บ. สัญจรสู่ชุมชน ได้นำร่องพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยให้ผู้นำชุมชนสำรวจการทำประกันภัย พ.ร.บ. จำนวน 195 หมู่บ้าน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการรณรงค์ และให้บริษัทประกันภัยอำนวยความสะดวกในการรับประกันภัยในชุมชนต่อไปสำหรับ การจัดกิจกรรมและอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ รณรงค์การประกันภัยรถภาคบังคับ จำนวน 50 คัน การจัดเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้มีประกันภัย พ.ร.บ. 100 %” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ, สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอำนาจเจริญ และการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่สำคัญคือ บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และนางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของรถ จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับฟัง[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=X6luMFAXq14[/embedyt]

Next Post

อำนาจเจริญเปิด"กิจกรรมรณรงค์ 3 แสนเข็ม 30 วัน

อำนาจเจริญเปิด”กิจกรรมรณรงค์ 3 แสนเข็ม 30 วั […]

ข่าวภูธร