อำเภอเมืองน่าน จัด “อบรมเครือข่ายประชารัฐ

admin2

อำเภอเมืองน่าน จัด “อบรมเครือข่ายประชารัฐร่วมใจป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืนท้องที่จังหวัดน่าน”เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน /ผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน อบรมเครือข่ายประชารัฐร่วมใจป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก สืบเนื่องจากจังหวัดน่าน ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2550 มีการตรวจพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก จาก มูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จากสภาพอากาศแห้ง มีหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ทางสำนักงานทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และสำนักบริหารพื้นที่จังหวัดน่าน อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่ ได้จัดทำกิจกรรม นี้” โดยมีวัตถุประสงค์ ในการถ่ายทอดความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผลกระทบจากไฟป่าที่มีต่อธรรมชาติสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า ในรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดน่าน จึ่งได้จัดกิจกรรมอบรม ในท้องที่จังหวัดน่าน ทั้ง15 อำเภอๆ อำเภอละ 2 รุ่นโดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายจิตอาสา ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม จำนวน 100 คน

ด้าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่า กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและการเกิดสถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก อยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเผาวัชพืช การเผาดอชังเพื่อเตรียมพื้นที่ทำกรเกษตร การเพิ่มขึ้นของไฟป่าที่เกิดขึ้นในและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาในช่วง เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง ทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในคำที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในปีผ่านๆมา มีแนวโน้มของการเกิดสถานการณ์ภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นและเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนทำให้การคาดการณ์สภาพอากาศ และสถานการณ์ไฟป่าในระยะยาวทำได้ยาก ทั้งนี้ ปัญหาจากไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาซนสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ โดยรวมของจังหวัดน่าน จึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่ายในการให้ความร่วมมือช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 0848084888

Next Post

จ.น่าน มทบ.38 รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรใน

จ.น่าน มทบ.38 รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคต […]

ข่าวภูธร