กอ.รมน. เชียงราย ร่วมกับชป.กร.มทบ. 37 จัด

admin2

กอ.รมน. เชียงราย ร่วมกับชป.กร.มทบ. 37 จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์ขุนด่าน กิจกรรม  การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด การชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร มอบหมายให้พันเอกสุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้าฝ่ายแผนฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์ ขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชป.กร.มทบ.37 จัดการอบรม การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาของชุมชน สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน การขยาย EM และการทำจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวและไข่ โดยวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง/กอ.รมน.จังหวัด พร้อมทั้งวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน พร้อมทั้งมอบชุดอบรมเพื่อนำกลับไปขยายผลที่บ้าน อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่ง […]

You May Like

ข่าวภูธร