UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ

admin2

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง ผวจ.อุบลราชธานี ประชุมเตรียมพร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิใจอาชีวะอุบลฯเป็นต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิดวันนี้ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับและร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการออกแบบและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชุมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเฉพาะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด ได้แก่ สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ดุสิตา ทิพเกสร และสรัสจันทร เพื่อนำมาตกแต่งร่วมกับผีเสื้อประดิษฐ์ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำตัวแทนครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายด้วย โดยในที่ประชุมนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายภารกิจให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประดิษฐ์ต้นแบบดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด ได้แก่ สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ดุสิตา ทิพเกสร และสรัสจันทร พร้อมจัดสอนเครือข่ายที่เป็นต้นแบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กศน.อุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เพื่อเครือข่ายดังกล่าว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในอำเภอต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอต่อไป ทั้งนี้เบื้องต้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม ได้ประดิษฐ์ต้นแบบดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และเทคนิควิธีการทำให้กับเครือยข่ายต้นแบบ จึงนับเป็นอีกความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้

Next Post

อ.เพร้าว จ.เชียงใหม่ สถาบันวิชาการป้องกัน

อ.เพร้าว จ.เชียงใหม่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศมอบ […]

ข่าวภูธร