จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้สู่

admin2

จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้สู่ ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ รมว.มท. โดย การสื่อสาร ตรงจาก ผู้ว่าฯ ถึง ประชาชนทุกหมู่บ้าน ผ่าน หอกระจายข่าว ตามที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปชช.ลดความเหลื่อมล้ำ และ พัฒนาประเทศในทุกด้าน พร้อมกับ ให้มีการ สื่อสาร สร้างการรับรู้สู่ ปชช. ไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ในส่วนของการสื่อสารสร้างการรับรู้นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมมหาดไทย ได้สั่งการให้ จังหวัด ดำเนินการ สื่อสารกับ ปชช. ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่ง ปชช.สามารถเข้าถึงได้เป็นวงกว้าง
จังหวัดอุบลราชธานี โดย นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้ขับเคลื่อน แนวทาง ข้อสั่งการดังกล่าว โดย การสื่อสารตรง จากผู้ว่าฯ ถึง ปชช ในหมู่บ้าน ชุมชน ดังนี้
จัดทำ คลิปเสียง “ผู้ว่าฯพงศ์รัตน์ พบ พ่อแม่ พี่น้องชาวอุบล”โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด จะบันทึกคลิปเสียง วันต่อวัน ความยาว 20-25 นาที ส่งไปเปิดทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และ สื่อออนไลน์ เป็นประจำ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ในการเผยแพร่ คลิปเสียงใช้วิธีการสร้างกลุ่มไลน์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ครอบคลุม 2,700 หมู่บ้าน ชุมชน โดยคลิปเสียงจะส่งเข้าทุกกลุ่ม ก่อนเวลา 23.00 น.ของทุกวัน และ เช้าของวันรุ่งขึ้น หอกระจายข่าว ทุกแห่งพร้อมที่จะ เปิดคลิปเสียง ตามห้วงเวลาที่กำหนด (ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นช่วงเวลา 6.00-7.00น.) เนื้อหา การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญๆ เช่น การช่วยเหลือ ปชช.ของภาครัฐ การแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ การแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ ปชช. ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำคัญๆ อันเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และ สร้างความอุ่นใจ ให้ ปชช. ช่วยหนุนเสริมให้ การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Next Post

จ.มุกดาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญ

จ.มุกดาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือน 6 ของพี่น […]

You May Like

ข่าวภูธร