ยะลา แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในพื้นที่เบตง 304

admin2

ยะลา แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในพื้นที่เบตง 304 รายแห่ต่อใบอนุญาตทำงานก่อนหมดอายุ 31 มีค นี้
ยะลา – แรงงานต่างด้าวในพื้นทิ่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาจำนวน 304 ราย แห่ต่อใบอนุญาตทำงานก่อนหมดอายุ 31 มีนาคม 2565 รีบยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.65 ที่อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันนี้มีแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยในพื้นที่อำเภอเบตง มีแรงงานต่างด้างจำนวน 304 รายส่วนใหญ่มาประกอบอาชีพก่อสร้าง และเกษตรกร ต่างเดินทางเพื่อมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานเบตง โดยเมื่อพ้นกำหนด จะไม่สามารถทำงานและอยู่ในไทยได้อีกต่อไป
นายนภัทร ทิพาพงศ์ นักวิชาการชำนาญการ ด่านตรวจคนหางานเบตง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประสงค์จะทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไป ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นสุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งแรงงานต่างด้าวฯ จะสามารถอยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับบริการที่รวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จึงขอเตือนให้นายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวข้างต้นรีบมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารได้แก่– สำเนาหนังสือเดินทาง – สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร – รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป – สัญญาจ้าง 3 ภาษา – สำเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตทำงาน  หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน แบบ บต.46 หลักฐานการประกันสุขภาพ หรือเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ส่วนเอกสารนายจ้างประกอบด้วย
กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)แรงงานต่างด้าวไปขอตรวจอนุญาตประทับตราวีซ่าให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์ทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรีโดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,000 บาท ค่ายื่นคำขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท นายนภัทร กล่าวย้ำเตือนว่า ขณะนี้ใกล้ระยะเวลาการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุแล้ว จึงขอให้เร่งมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดแรงงานต่างด้าวฯ จะไม่สามารถทำงานและอยู่ในไทยได้อีกต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานเบตง สายด่วน 1506 ท้ายคลิปมีเสียงสัมภาษณ์…นายนภัทร ทิพาพงศ์ นักวิชาการชำนาญการ ด่านตรวจคนหางานเบตง
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับเหล่ากาชาด หน่วย

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับเหล่ากาชาด หน่วยงานราช […]

ข่าวภูธร