ผู้ว่าฯ อยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียน

admin2

ผู้ว่าฯ อยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 นำโดย นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานฯ และคณะ โดยมี นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564
รางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วย พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในปีพ.ศ.2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีความว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการ เรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำพระราชปรารภ และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ ยังจะเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย สำหรับโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 เดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2426 ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2498 สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองศ์ จำนวน 6,300 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ที่ก่อตั้งปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 33 ไร่ 2 งาน ต่อมาทางราชการ ได้เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็นโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 130คนนักเรียน 2,138คน
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อุบลฯ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบโรงงานใหญ่ใน

อุบลฯ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบโรงงานใหญ่ใน […]

ข่าวภูธร