สบอ. 9 อุบลราชธานี เดินหน้าปฏิบัติการ CEO

admin2

สบอ. 9 อุบลราชธานี เดินหน้าปฏิบัติการ CEO 12 ป่าอนุรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าต่อเนื่อง ในพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ 49/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี Chief Executive Office CEO ทั้ง 12 ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยศาลา พนมดงรัก เขาพระวิหาร ยอดโดม ภูจองนายอย บุณฑริก ยอดมน แก่งตะนะ ผาแต้ม ภูสระดอกบัว ภูผาเทิบ ภูสีฐาน คณะทำงานของแต่ละกลุ่มป่า ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ สถานีควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและรักษาป่า โครงการพระราชดำริ หน่วยจัดการต้นน้ำ โครงการปลูกฟื้นฟูป่า เครือข่าย อส.อส ในพื้นที่ มีภารกิจดำเนินการ ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนรอบแนวป่าอนุรักษ์ สนธิกำลังรอบแนวป่าอนุรักษ์ เพื่อปฏิบัติการการป้องกันลักลอบทำลาทรัพยากรธรรมชาติ ลาดตระเวนร่วมกันแนวเขตป่าอนุรักษ์ ที่ทำกินราษฎรตามโครงการบริหารพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ โดยใช้ระบบ Smart Patrol และตรวจสอบไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ งานเครือข่าย อส.อส สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎร นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ราตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ป้องกัน ทรัพยากร นายวุฒิกุล งามปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นางนพมาศ แก้วพรมชัย หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ การสื่อสาร นายบัญชา ประเสริฐศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา นางจิตร อาจสัญจร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เจ้าหน้าที่ CEO ป่าอนุรักษ์พนมดงรัก ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร โครงการทับทิมสยาม 07 สายตรวจปราบปราม สายที่ 2 เครือข่าย อส.อส ในพื้นที่ ได้เปิดยุทธการตามแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่า ในพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลฯ
จุดสกัดกบาลกะไบ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย บรรยายและสรุปผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
มอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์เครือข่าย บินตรวจสอบสภาพป่า ปล่อยกำลังผลเข้าพื้นที่ เพื่อลาดตระเวนป้องกันปราบปราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่า ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการบินภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กองการบิน สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก กิจกรรมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสุเทพ​ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ รายงาน

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจ.พระนคร […]

You May Like

ข่าวภูธร