เทศบาลตำบลป่าแมต เปิดโครงการ ขับเคลื่อน

admin2

เทศบาลตำบลป่าแมต เปิดโครงการ ขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ข่วงลานวัดสุพรรณ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามกิจกรรม การศึกษาบริบท วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ประสานจุดยืนของผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายความร่วมมือ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย นักพัฒนาชุมชน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแมต เจ้าอาวาสวัด ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต เจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก กองกำลังผาเมือง ประสานความร่วม

พิษณุโลก กองกำลังผาเมือง ประสานความร่วมมืองานความม […]

You May Like

ข่าวภูธร