UVC PROUD : สุดยอดอาชีวะอุบลฯ คว้า 3

admin2

UVC PROUD : สุดยอดอาชีวะอุบลฯ คว้า 3 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทองค์กรดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภูมิใจรางวัลคือผลตอบแทนจากการเสียสละ ทุ่มเทเพื่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนานถึง 85 ปี
วันนี้ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ดร.ถาวร คุณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานมอบรางวัล ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงานดีเด่น มี 1 รางวัล ส่วนประเภทบุคคล ประกอบด้วย 4 กลุ่มรางวัลได้แก่ รางวัลครูและคณาจารย์ดีเด่น จำนวน 6 รางวัล รางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล และรางวัลผู้มีคุณูปการดีเด่น จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล
ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท 2.รางวัลประเภทครูและคณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอรสา แถบเกิด ครูสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท และ 3.รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นผู้แทนสถานศึกษาในการรับมอบ ซึ่งโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรลงนามโดย นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับปีที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ในปี 2563 ได้แก่นางมนฤดี สุวรรณกูฏ และในปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องถึง 3 รางวัล
สำหรับรางวัลพระพฤหัสบดีนั้น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกรางวัลมอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณูปการและหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แสดงถึงการอุทิศตนและความเสียสละในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและสังคมโดยรวม กำหนดจัดขึ้นเนื่องในวันครู 16 มกราคม ของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้จัดพิธีมอบในวันนี้
นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานสู่การก้าวย่างครบรอบการก่อตั้งปีที่ 85 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 และถือเป็นรางวัลสำหรับการทำงานที่สถานศึกษามุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยเหลือสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานถึง 85 ปี

Next Post

อุบลฯ นุ่งผ้าไทยไปจิบกาแฟ ดอกฝ้ายคำ บาน

อุบลฯ นุ่งผ้าไทยไปจิบกาแฟ ดอกฝ้ายคำ บานสะพรั่งสวนส […]

You May Like

ข่าวภูธร