วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ที่ วัด

admin2

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ที่ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายนายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมต้อนรับ การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย เพื่อดูการวางแผน กระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นความเชื่อความศรัทธาและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน โดย ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวฝายใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มี 6 มิติดังนี้
มิติที่ 1 ด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี
มิติที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและวิชาชีพ มิติที่ 3 ด้านศาสนาประเพณี วัฒนธรรม มิติที่ 4 ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา มิติที่ 5 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร มิติที่ 6 ด้านสวัสดิการ ผลการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เชียงรายวันพุธ

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เชียงรายวันพุธที่ 26 […]

ข่าวภูธร