กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

admin2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 20 มกราคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ พันเอกสุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้าฝ่ายแผนฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ห้วง 20 -21 ม.ค.65 พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน โดยพิธีเปิดมีผู้ร่วมพิธีได้แก่ กำนันตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน และรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยไร่ อำเภอแม่จัน จว.ช.ร. การอบรมประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการและภารกิจ กอ.รมน. กอ.รมน.จังหวัด,หลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริ,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และการอบรมส่งเสริมอาชีพ(การทำผักกาดดอง และการทำไข่เค็ฒ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ในการอบรม อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติ ชัย

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติ […]

ข่าวภูธร