พิษณุโลก: กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ใช้หลัก

admin2

พิษณุโลก: กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่มประมูลขายยาง ได้ราคาดี วันนี้ 17 ม.ค.65 นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุเทพ ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ได้ใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เข้ามาบริหารจัดการกลุ่มจนมีความเข้มแข็ง ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพิษณุโลก
ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิก 146 คน มีทุนดำเนินงาน 2,488,625.65 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา มีพื้นที่ปลูกยางพารา กว่า 5,000 ไร่ กลุ่มฯ ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเป็นหลัก มีน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย โดยกลุ่มฯ ได้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด กลุ่มฯ มีการบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการดำเนินงาน มีการสำรวจข้อมูลรวบรวมผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรสมาชิก เพื่อนำเข้าระบบการประมูลยางพาราผ่านเว็บไซต์ตลาดประมูลการยางแห่งประเทศไทย
ส่วนบรรยากาศการประมูลซื้อขายยางพารา ในรอบนี้ กลุ่มฯ มีปริมาณการรวบรวมยางพาราก้อนถ้วย จำนวน 74,770.50 กิโลกรัม สมาชิก 50 ราย นำเข้าประมูล ปรากฏว่าราคาที่ประมูลได้ คือ 25.21 บาท รวมมูลค่า 1,884,964.31 บาท หากเทียบจากราคาตลาดยางพาราในพื้นที่ ซึ่งรับซื้อเพียง 23 บาท เท่านั้น ทำให้เกษตรกรปลื้มใจกับราคาขายผลผลิตยางพาราที่สูงขึ้น ในครั้งนี้
ผลจากการใช้หลักสหกรณ์ เข้ามาบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกขายยางพารา ได้ช่วยสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านราคา ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นปีทางบัญชีกลุ่มฯ ยังมีเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตันละ 200 บาท อีกด้วย
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อำเภอไชยปราการ แม่โจ้มอบสิ่งของน้ำใจความรักสู่พี่น้อง

อำเภอไชยปราการ แม่โจ้มอบสิ่งของน้ำใจความรักสู่พี่น […]

You May Like

ข่าวภูธร