จ.แพร่ นายกจิตติพล เอ้ยวัน อบต.บ่อเหล็กลอง อำเภอ

admin2

จ.แพร่ นายกจิตติพล เอ้ยวัน อบต.บ่อเหล็กลอง อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ แถลงต่อสภา ก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาอบต.บ่อเหล็กลอง นายจิตติพล เอ้ยวัน นายกอบต. แถลงนโยบายต่อสภาฯ มีดังนี้ 1.นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มี ความยั่งยืนรวมทั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าทุกประเภท 1.2 สิ่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดีและมูลค่าสูงขึ้น 1.3 ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด และอบายมุข 2.นโยบายด้านการเกษตร 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ทำสวนยางพารา 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยคอก การผสิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี 2.3 ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเหมืองฝ่าย เพื่อให้มีน้ำใช้ปลูกพืชทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ข้าวกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต 3. นโยบายด้านการศึกษา 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจศึกษาต่อได้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและนอกระบบ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนมโรงเรียนและอาหารกลางวันเด็กให้ได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงเต็ม 100% 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนและพัฒนาศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลให้ครอบคลุม 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนเสริมด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในระดับอุดมศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนปรับปรุง และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 4.นโยบายด้านการกีฬา และศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬานักเรียนและประชาชนทุกช่วงวัยในระดับหมู่บ้าน และตำบล 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในระดับที่สูงขึ้น 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุปกรณ์กีฬา ลานกีฬา และเครื่องออกกำลังกาย อย่างครอบคลุมฯ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา อสม. กีฬาคนพิการ และกีฬาผู้สูงอายุ 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ของพี่น้องชนเผ่ากระเหรี่ยง 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา โดยเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) 4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และชนเผ่ากระเหรี่ยงในพื้นที่ 5.นโยบายด้านสาธารณสุข 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเรื้อรัง คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยติดเตียง 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม และเสริมสร้างความรู้ให้กับ อสม. 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย การพ่นหมอกควัน 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด ให้ประชาชน หันมาออกกำลังกาย 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตฯ 5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสารพิษปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรค Covid-19 โรคพิษสุนัขบ้า โรคปาก เท้า เปื่อย และโรคติดต่ออื่นๆ 6. นโยบายด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับตำรวจ เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง (CCTV) เพื่อป้องกันและติดตาม การกระทำผิดกฎหมาย 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และรถดับเพลิง ให้มีประสิทธิภาพ 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้รถกู้ชีพ กู้ภัย อปพร. ตำรวจบ้านในตำบล ให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวรยาม จุดตรวจ ยามวิกาล ในโอกาสและสถานการณ์ที่จำเป็น 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้า ไฟกิ่ง และได้รับการบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้พลังงานทดแหน และพลังงานชีวมวลตามเศรษฐกิจพอเพียง 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาป่าต้นน้ำและเฝ้าระวังไฟป่า 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าที่ไม่ผลัดใบเพื่อเพิ่มร่มเงา 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะและที่ทิ้งขยะในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลให้ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พรัพยากรธรรมชาติและป่า ดิน น้ำ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 8.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธาณูปโภค 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการประปาภูเขาและประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายข่าวในหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาลำห้วย ทางระบายน้ำฯ 8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม เหมือง ฯปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 9. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีด้านกิจกรรมและการส่งเสริมอาชีพ 9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาฯ 9.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมสัญจรหรือหมู่บ้าน 10. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 10.1 ผลักดันการยกระดับฐานะ อบต.เป็นเทศบาลตำบล เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 10.2 พัฒนาศักยภาพ จนท.ของ อบต.ให้มีความรู้ความสามารถ มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 10.3 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ อบต.ฯ 10.4 ประสานขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณฯ จากหน่วยงานภายนอก 10.5 บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.อุบลฯ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

จ.อุบลฯ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทา […]

ข่าวภูธร