พ่อเมืองอุบลฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง เนื่องจาก

admin2

พ่อเมืองอุบลฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ชั่วคราว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร แบบ On Site โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก On air ระบบอินเตอร์เน็ต On line แอปพลิเคชั่น On demand และการให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน On hand ตามความเหมาะสม 2.โรงภาพยนตร์ ทุกแห่ง 3.สถานออกกำลังกายยิม ฟิตเนส ทุกแห่ง 4.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศโดยให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ Take Away สำหรับร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีพื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ 5.ให้ปิดลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ใช้ในการแช่งขัน ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะแข่งขันให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เล่นกรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 48 ชั่งโมง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง 1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ภาพ/ข่าว สวท.อุบลฯ รายงาน 3 ม.ค.64

Next Post

แพร่ ผ้าเหลืองร้อน !!! พระนักอนุรักษ์วัดปางงุ้น "พาสื่อ" ดู

แพร่ ผ้าเหลืองร้อน !!! พระนักอนุรักษ์วัดปางงุ้น &# […]

ข่าวภูธร