จ.เชียงใหม่ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

admin2

จ.เชียงใหม่ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 7 เมษายน 2567 โดยทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ร่วมกับ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไขยปราการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6รอบ 2กรกฏาคม 2567 ที่วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2567 โดยผู้เข้าบวชจะได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางตามรอยพระพุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาไทย มีประเพณีแห่ลูกแก้ว หรือ แห่ส่างลอง แห่นาค ที่เด็กหรือผู้ชายมีการบรรพชาและอุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อออกมาทำงานหรือสู่สังคมด้วยความดีเพราะแนวทางพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ใช้ชีวิตในแนวทางที่ดี “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”ซึ่งผู้ไดปฏิบัติดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีดีตอบแทน และเป็นคนที่ดีในสังคม ดังนั้นทุกๆปีทางคณะสงฆ์ และทางฝ่ายปกครอง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สมาคมครูไชยปราการ และทหารกองกำลังผาเมืองในพื้นที่ จะจัดบรรพชาอุปสมบทหมุ่ทุกปี ปีนี้เป็นปีที่32ที่ทางคณะสงฆ์ และทางฝ่ายปกครอง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดมีประชาชนและส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ 10,000คนและผู้ที่ประสงค์บรรพชาอุปสมบททั้งหมด 148 รูป ซึ่งจะไดไปจำยังวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จัดไว้แล้วเพื่อทำการปฏิบัติธรรมวินัยตามเจตจำนงค์ที่ตั้งใจจะเข้ารับการอบรมและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตที่ดีเกิดศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ ศึกษาเล่าเรียนเป็นศาสนทายาทสืบไปเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามคลเฉลิมพะชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกรฎาคม มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปีนี้

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

Next Post

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แถลงจับยึดยาบ้าพร้อมผู้

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แถลงจับยึดยาบ้าพร้อมผู้ต้อง […]

ข่าวภูธร