ทีเส็บ และจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ 2569

admin2

ทีเส็บ และจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ 2569

ประเทศไทยได้รับเลือกจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ภายใต้แนวคิด “Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living’ ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” ณ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทีเส็บ และจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ 2569 ณ ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี
นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สสปน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นกําหนดกรอบและแนวทางกลยุทธ์และการดําเนินงานกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์การดําเนินการด้านกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นเอกสารเผยแพร่แผนการดําเนินงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปร่วมดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีเส็บเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ทีเส็บจึงได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับ AIPH และร่วมผลักดันให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ​
ด้านนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ปัจจุบันมีความคืบหน้า อาทิ 1.การขอใช้พื้นที่ ขณะนี้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลงทุ่งหนองแดและบริเวณบ้านไก่เถื่อนซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้โดยมีกำหนด 5 ปี และจังหวัดอุดรธานีกำหนดแผนเข้าปรับสภาพพื้นที่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 2.การจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme 3.แผนรองรับการบริการ อำนวยความสะดวก การขนส่ง จราจร ความปลอดภัย และรักษาพยาบาล เป็นต้น
การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมอัพเดทความคืบหน้าเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ณ ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นางสาวซากุระ อุปละ ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และนางพรพิมล กังวานตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น
สำหรับประโยชน์ในการนำเสนอแผนกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ สามารถนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ควบคุมการวางแผนและการดำเนินงานกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.2569 จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานพันธมิตรจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในเรื่องบทบาทและหน้าที่ สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนและประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อไป

Next Post

จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพรยืน

จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ […]

You May Like

ข่าวภูธร