จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการ

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการสานใจไทยสู่ใจใต้ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41
วันนี้ (21 ก.ย.66) เวลา 09.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับ นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ กรรมการและเลขานุการฯ นายไชยทวี อติแพทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามและพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมและครอบครัวพุทธ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดของเยาวชนให้สามารถเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคต และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มีกำหนดนำคณะเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 27 ตุลาคม 2566 สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 22 ครอบครัว รับดูแลเยาวชน จำนวน 44 ราย เข้ามาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 19 ตุลาคม 2566 แบ่งเป็น ครอบครัวศาสนาอิสลาม จำนวน 15 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 12 ครอบครัว อำเภอบางบาล 1 ครอบครัว และอำเภอบางปะอิน 2 ครอบครัว ในส่วนของครอบครัวศาสนาพุทธ จำนวน 7 ครอบครัว ประกอบด้วย อำเภอท่าเรือ 1 ครอบครัว อำเภอนครหลวง 2 ครอบครัว อำเภอบางปะหัน 2 ครอบครัว และอำเภอภาชี 2 ครอบครัว
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ อาทิ กิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อต้อนรับคณะกรรมการ เยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ทั้ง 22 ครอบครัว ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ โดยการนำเยาวชนและครอบครัวอุปถัมป์ ทัศนศึกษา ณ วังช้างอยุธยาแลเพนียด วัดหน้าพระเมรุ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งนเรศวร) โดยรถรางล้อยาง ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ เรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมต้อนรับคณะกรรมการฯ และเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 320 คน ร่วมกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา/เรียนรู้วิถีชุมชนพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมในอดีตสู่ปัจจุบัน อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น

นางสาว รัตนาภาศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

บุกชาร์จ นายกเทพมนตรีบางแก้ว เรียกรับสินบนจาก

บุกชาร์จ นายกเทพมนตรีบางแก้ว เรียกรับสินบนจากผู้ปร […]

ข่าวภูธร