อาชีวะอุบลฯภูมิใจ สอศ. เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษา

admin2

อาชีวะอุบลฯภูมิใจ สอศ. เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีมากด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ (ระดับประเทศ) ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วันที่ 17 กันยายน 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมภายใต้โครงการประชุมสัมมนา “ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษา 1 ใน 3 ทั่วประเทศ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับประเทศ) ร่วมกับอีก 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีผลงานระดับดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีผลงานระดับดีมาก

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเกิดจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้านการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อของสถานศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์บน Platform ต่างๆที่หลากหลาย มีการเข้าถึงไปยังกลุ่มประชาชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด มีรางวัลการันตีคุณภาพจากการประชาสัมพันธ์องค์กร อาทิ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ครั้งที่ 24 ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในปี 2557 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนั้น รางวัลหน่วยงานดีเด่น จากสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ร่วมกับผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี ในปี 2557 รางวัลสถานศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์ ในปี 2565

นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า รู้สึกปลื้มใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้กำลังใจ คอยส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสนองนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาไทยต่อไป และที่สำคัญขาดไม่ได้คือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ให้การติดตามข่าวสาร และร่วมกันประชาสัมพันธ์ส่งต่อกิจกรรมดีๆจากรั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไปยัง แพลตฟอร์มอื่นๆทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างน่าชื่นชม อันเป็นพลังให้เกิดการพัฒนางานต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยยึดหลักในการทำงานที่ว่า รักษามาตรฐานเดิม เพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์เพื่อการอาชีวศึกษาที่ดี พัฒนา UVC สู่ความเป็นเลิศ

Next Post

วันหยุดแต่เราไม่หยุด นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันหยุดแต่เราไม่หยุด นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำคณะ […]

ข่าวภูธร