ลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการอบรม

admin2

ลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสิทธา ภู่เอี่ยมนายอำเภอโคกสำโรง ร่วมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเพนียด ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด /โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ และในโอกาสนี้

นายพิชัย เชญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบงบประมาณสนับสนุนการจัด

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเ […]

ข่าวภูธร