นราธิวาส-พาณิชย์นราฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

admin2

นราธิวาส-พาณิชย์นราฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักการตลาดตำบลสู่ตลาด Online อย่างมืออาชีพยุคUp Normal ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมโสภาภิสัยโรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักการตลาตำบลสู่ตลาด Online อย่างมืออาชีพยุคUp Normal ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายธีรพงษ์ วสันตดิลก ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าอบรม

ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาส ให้จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ “นักการตลาดตำบลสู่ตลาดOnline อย่างมืออาชีพ ยุค Up Normal” ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรายเดิม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer), เครือข่าย Biz Club และประชาชนที่สนใจ ดำเนินการฝึกอบรมฯทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 ราย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 สำหรับผู้เริ่มต้นการขายออนไลน์ (รุ่นที่ 1 และ 2 ) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ขายออนไลน์ (รุ่นที่ 3 และ 4 ) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมตั้งรับแนวทางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดฝึกอบรมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ เป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดยมีวิทยากรผู้มีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมฯได้อย่างดียิ่งอีกด้วย

ด้าน นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักการตลาด ตำบลสู่ตลาด Online อย่างมืออาชีพ ยุค Up Normal” เป็นโครงการที่จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญ ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นยุคทองในการทำธุรกิจผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรได้รับการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงขึ้น (Advance) โดยปัจจุบันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลากับการใช้มือถือเป็นเวลามากขึ้น และได้มีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจังหวัดนราธิวาส จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักการตลาดตำบลสู่ตลาด Online อย่างมืออาชีพ ยุค Up Normal” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์และ ส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ได้อย่างมืออาชีพ และเป็นการสร้าง งานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นต้น

ผู้สื่อข่าว นราธิวาส รายงาน

Next Post

อุบลฯ นักท่องเที่ยวแห่ชม มหกรรมท่องเที่ยวดูดาว

Post Views: 39 อุบลฯ นักท่องเที่ยวแห่ชม มหกรรมท่อง […]

ข่าวภูธร