สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดประชุม

admin2

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566
10 มี.ค.66 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ร่วมในพิธี สืบเนื่อง คณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยกำหนดให้ส่วนราชการต่างๆมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน การดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานและดำเนินการในกระบวนการสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน ในระดับท้องถิ่นและหมู่บ้านชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน และมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการยกระดับงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน ในระดับท้องถิ่นและหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อการเชื่อมโยงข่าวสารจากจากทุกหน่วยงานภาครัฐ ส่งต่อไปให้ถึงประชาชนครัวเรือนสุดท้ายของหมู่บ้าน มีผลการดำเนินงาน รวม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. กลุ่มเป้าหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ อบต และเทศบาลตำบล ในทุกหมู่บ้านทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นกองทัพสื่อบุคคล ทำหน้าที่สื่อสารงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล หอกระจายข่าวและทางออนไลน์ มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 3,842 คน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้อนุมัติออกบัตร อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช) และครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน 1,921 หมู่บ้าน หรือประมาณร้อยละ 77 หมู่บ้านทั้งหมด

2. กิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นและชุมชน ร่วมกันระหว่างผู้นำท้องถิ่น คือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้นำท้องที่คือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน 3.กิจกรรมนำร่องการจัดตั้งหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ รวม 25 อำเภอ 26 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2565 ให้มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในรูปแบบเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และการนำเสนอเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดวางระบบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านเป้าหมาย จาก 25 อำเภอ จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

Next Post

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ประตูข่าว

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ประตูข่าวพ […]

You May Like

ข่าวภูธร