กาญจนบุรี – ชาวแพะนำแพะ ร่วมเปิดงานประกวด

admin2

กาญจนบุรี – ชาวแพะนำแพะ ร่วมเปิดงานประกวดแพะพันธุ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดงานประกวดแพะพันธุ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมียอดผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศนำแพะเข้าประกวด ทั้งสายพันธุ์เนื้อ สายพันธุ์นมประเทศประมาณ 74 ฟาร์ม แพะร่วมประกวดประมาณ 300 ตัว วันนี้ 29 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการฟาร์ม เกษตรกร เข้าร่วมงาน

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อที่จะส่งเสริมการเลี้ยงแพะและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะไปสู่อุตสาหกรรมและการส่งออก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูป เพิ่มช่องทางและการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์ การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ชมรม เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกระดับ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแพะพันธุ์ดี โดยแพะที่ประกวด ได้แก่ แพะพันธุ์บอร์แท้ แพะลูกผสมพันธุ์บอร์ แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบียน และแพะนมพันธุ์ซาแนน การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแพะในด้านต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร บริษัทและร้านค้าของเอกชน ทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP สินค้าปศุสัตว์และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงอาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะและนมแพะ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8iP-nQD8REc[/embedyt]

ทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี – ชาวแพะนำแพะ ร่วมเปิดงานประกวด

กาญจนบุรี – ชาวแพะนำแพะ ร่วมเปิดงานประกวดแพะพันธุ์ […]

You May Like

ข่าวภูธร