ที่นี้มีปัญหา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัด

admin2

ที่นี้มีปัญหา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งราชการที่ทำให้เกิดความเสียหาย ตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุโดยไม่ขออนุญาต เรียน ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ข้าพเจ้า นายประเมิน คณะพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ขอฝากไปถึงนายอำเภอลงไปตรวจสอบหน่อยครับ ได้ยื่นหนังสือถึง นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรายการการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ 6 มิถุนายน 2565 2. รูปถ่ายต้นไม้ที่ได้โดนตัดไป ตามที่ทางเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ทำการตัดต้นไม้หน้าอาคารราชการและหลังป้อมยามตำรวจ ซึ่ง เป็นต้นหางนกยูง ขนาดใหญ่ ประมาณ 3 ต้น โดยข้าพเจ้าได้เห็นพนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์เป็นคนตัด ตัด


ประมาณต้นเดือนมกราคม ปี 2565 ได้ทำการตัดเป็นจำนวนหลายวัน ตัดลงแล้วได้สั่งตัดเป็นท่อนๆคล้ายๆจะ นำเอาไปเผาถ่าน และประมาณเดือนพฤษภาคมได้เห็นมีการตัดต้นไม้เพิ่มอีกประมาณ 1 ต้น และมีห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ประมาณขนาด 4 8 เมตร ได้สร้างไว้ในที่ราชพัสดุเตียวกันกับต้นไม้ และได้มีการประชุมสภา เทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าเห็นว่าการกระทำดังกล่าว ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราซการ ของท่านนายกเทศมนตรีตำบล นาโพธิ์ นายนิคม พระเมเด ซึ่งผิดขั้นตอนการบริหารงาน จึงขอให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อไป

ภาพ/ข่าว นายวิชัย สิถิระบุุตร ฅนข่าวภูธร รายงาน

Next Post

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยุธยา จับมือ ททท. และภาคีเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยุธยา จับมือ ททท. และภาคีเ […]

You May Like

ข่าวภูธร