อบจ.พิษณุโลก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสมาร์ทซิตี้กับผู้

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสมาร์ทซิตี้กับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ วันที่ 4 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ นายปกรณ์ เนตรประภาภรณ์ ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทซิตี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 2.เศรษฐกิจอัจฉริยะ 3.บริหารภาครัฐอัจฉริยะ 4..การดำรงชีวิตอัจฉริยะ 5.พลเมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเมือง” ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลสารสนเทศแบบทันสมัย ทั้งด้านข่าวสาร สุขภาพ ความปลอดภัยฯ

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

อบจ.พิษณุโลก เพิ่มมาตรการเข้มตรวจ ATK ให้บุคลากร

อบจ.พิษณุโลก เพิ่มมาตรการเข้มตรวจ ATK ให้บุคลากรทุ […]

ข่าวภูธร