องค์การบริหารส่วน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ

admin2

องค์การบริหารส่วน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน ที่ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างค่านิยมให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานสาธารณสุข จ. และสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ จ.พระนครศรีอยุธยาโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้สูงอายุใน จ.พระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ภายในงานมี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รำวงย้อนยุค การแสดงจากผู้สูงอายุ มอบรางวัลต่างๆ ออกบูธตัดผมฟรี การตรวจสุขภาพ ในงานวันนี้นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานนำทุกภาคส่วนร่วมรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุ โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น วันครอบครัว เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา และสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างค่านิยมการแสดงความกตัญญูและกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุในระดับจ.เสริมสร้างทัศนคติและเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุในฐานะปูชนียบุคคล ที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความสามารถในเชิงกิจกรรมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

นางสาว รัตนาภาศรีวิไชย อยุธยา ภาพข่าว

เอกชัย โปธา ผู้บริหาร ข่าวภูธรออนไลน์ ติดต่อโฆษณา 061-2715633 ครับ

Next Post

ตำรวจสุรินทร์ แถลงผลการระดมกวาดล้าง

ตำรวจสุรินทร์ แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงก […]

ข่าวภูธร