ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดการฝึกอบรมฯ เสริมสร้างความ

admin2

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดการฝึกอบรมฯ เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคง วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย กิจกรรมหลักเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รุ่นที่ 2 โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ซึ่งมีพนักงานฝ่ายปกครองทั้ง 16 อำเภอ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 200 คน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครองให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด โดยยึดหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปขยายผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ถือเป็นการตอบสนองการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง โดยเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านความมั่นคง ประเด็น ที่ 9.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่างๆ โดยเฉพาะการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประกอบกับปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงกำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำชับให้ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้องและแม่นยำเพื่อนำไปบังคับใช้ในระดับพื้นที่ต่อไป
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำชับให้ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อนำไปบังคับใช้ในระดับพื้นที่ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฟังบรรยายความรู้ทางวิชาการจาก สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ภาคที่ 1 อีกด้วย

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลา ให้กับหน่วยงาน

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลา ให้กับหน่วยงาน[embe […]

You May Like

ข่าวภูธร