อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู สู่การยกระดับการเก็บข้อมูลผู้

admin2

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู สู่การยกระดับการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับการเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโดยงานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีครูที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองในโครงการทั้งหมด 117 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งการบันทึกข้อมูลผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา โดยเฉพาะการเช็คชื่อผู้เรียนเข้าชั้นเรียน การเช็คชื่อผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จากวิทยากรภายในสถานศึกษา ได้แก่ นายอนรรฆ บุบผาวัลย์ นายถนอมศักดิ์ ทองทับ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับครูที่ปรึกษาทุกคนจะได้รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการว่างงานและการมีงานทำหรือการศึกษาต่อมีประสิทธิภาพและรวมเร็วยิ่งขึ้น หลังจากผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยครูที่ปรึกษาจะได้มีช่องทางในการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาที่ง่ายขึ้น สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นปัจจุบัน ในการติดตามผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Next Post

สุโขทัย “ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

Post Views: 148 สุโขทัย “ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงส […]

ข่าวภูธร