กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ประเภทราษฎร นางอรุณรัตน์  จำปาเทพ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ Google Meeting ประจำปี 2564 ประเภทราษฎร ของนางอรุณรัตน์  จำปาเทพ หรือ หมอลำทำเกษตร อรุณี พูลสว่าง เป็นผู้รับการประเมิน ได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานโครงการชีววิถีฯ

กฟผ. มีการปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์ วัว ไก่พื้นเมืองเป็ดไข่ การประมง ปลาดุก ปลาบ่อดิน กบ หอยขมหอยเชอร์รี่ การทำธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM. มาใช้ในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมน สารไล่แมลงต่างๆ สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล  ยางพารา นาบัว ตลอดจนนำไปใช้บำบัดรักษาสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี เป็นผลสำเร็จรูปธรรม  ซึ่ง กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้ดำเนินงานต่อยอดการส่งเสริมตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. เป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผลสู่ราษฎร ชุมชน รับคณะต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินตามแนวทาง โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล โดยมี นางวาสนา อัมพันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วย นางวริศรา สมตัว ครู กศน. ตำบล เกษตรอำเภอ หน่วยงานส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน และชาวบ้านนาเจริญใน ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานโครงการชีววิถีฯ บ้านนาเจริญใน ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด พัฒนาปรับปรุง

Post Views: 46 จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด พัฒนาปรับปร […]

You May Like

ข่าวภูธร