น่าน ประชุมคณะกรรมการ ในขับเคลื่อนและ

admin2

น่าน ประชุมคณะกรรมการ ในขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดน่าน   โดยได้ขยายผลไปอำเภอทุกอำเภอและตามสถานศึกษา  ในพื้นที่โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม ซึ่งเป็นพื้นแปลงต้นแบบ แผนผังโครงสร้างแปลงต้นแบบที่มีการออกแบบ การดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่แต่ละอำเภอ กำหนดการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม หน่วยงานร่วมบูรณาการ และเพิ่มขยายโครงการในระยะที่ 3 โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไปจนถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำหรับจังหวัดน่าน  ที่ผ่านมา ได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ รวม 38 แปลง    คลอบคลุม ทั้ง 15 อำเภอ ได้ ดำเนินการแล้วทุกพื้นที่  โดยใช้การเอามื้อสามัคคี  บูรณาการทุกภาคส่วน   ในการขับเคลื่อนขยายผล และเผยแพร่ไปสู่ประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเกิดความยั่งยืน

ในการประชุมดังกล่าว นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อน  พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งทุกแห่งมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ผ่านขั้นตอน  ระดับ 1 – 2 ไปแล้ว บางพื้นที่ได้ประสบผลสำเร็จ และเป็นต้นแบบ ในการศึกษาดูงาน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร  จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก   ที่จะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนของโครงการโดยเฉพาะ ในด้าน ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร   ทั้งนี้ โดยให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   ได้สรุปผลความต้องการและแต่ละพื้นที่ร้องขอการสนับสนุน  และให้หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนได้ดำเนินการต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 084-8084888

Next Post

นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

Post Views: 11 นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย พร้อมด้วยคณะผ […]

You May Like

ข่าวภูธร