ทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เร่งรัดติด

admin2

ทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เร่งรัดติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ ได้ดำเนินการติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติในเส้นทางสาย อบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางตลอดสาย 14.660 กิโลเมตร การดำเนินการติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติดังกล่าว เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ จากการหลุดออกนอกทางชนกับหลักนำโค้ง และลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรบนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนองตอบต่อ

มาตรการในการผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศ สามารถช่วยเพิ่มเม็ดเงินให้ชาวสวนยาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ผลักดันด้านการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ นำมาใช้เป็นส่วนผสมในอุปกรณ์เครื่องหมายจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามลำดับนายสามารถ สอาดจิต ผอ.ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบท รายงาน

Next Post

อำเภอพาน วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นาย

Post Views: 360 อำเภอพาน วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นาย […]

ข่าวภูธร