เพิ่มช่องทาง !!! พ่อเมืองแพร่ เปิดตลาด

admin2

เพิ่มช่องทาง !!! พ่อเมืองแพร่ เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดสะอาดวิถีใหม่ (POP UP MARKET)เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อยได้มีช่องทางการตลาดมากขึ้น เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ ตลาดสดบ้านเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดสะอาดวิถีใหม่ (POP UP MARKET) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯและมี นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ วัตถุประสงค์ของโครงการ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวตอนรับ ประธานในพิธีฯทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดสะอาดวิถีใหม่ (POP UP MARKET) มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน/OTOP ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง จึงจัดให้มีตลาดนัดชุมชนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าอุปโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มาพบกันโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้ทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ กำหนดสถานที่จัดเป็นประจำแน่นอน ไม่ใช่ลักษณะการจัด Event เพื่อให้ประชาชนนำสินค้ามาจำหน่ายเอง

กิจกรรมวันนี้ มีเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า ได้แก่ สัมมาชีพชุมชน สินค้า OTOP สินค้าชุมชนอื่นๆ และสินค้าที่จังหวัดแพร่สนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนสินค้าและบริการ จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 บูธ กิจกรรมภายในประกอบด้วย การสาธิตการทำลาบแพร่ การประกวดแกงผักอะเยาะอะแยะ (แกงผักรวม) และกิจกรรมทดสอบตลาดของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังจากจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และภาคีเครือข่ายจะขยายผลดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ ต่อไป
นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพ

การเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิต อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ไม่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดสะอาดวิถีใหม่ (POP UP MARKET) จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ สัมมาชีพชุมชน สินค้า OTOP สินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อยได้มีช่องทางการตลาดมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น กิจกรรมวันนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (CONID-19) อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Post Views: 305 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จั […]

ข่าวภูธร