พะเยา – สภาองค์กรผู้บริโภคพะเยา ร่วม

admin2

พะเยา – สภาองค์กรผู้บริโภคพะเยา ร่วมคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP ชี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณสาธารณสุข
วันนี้ 21 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.พะเยา และสำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา สภาองค์กรผู้บริโภค จ.พะเยา โดยนางสาวศรีวรรณ ปวงงาม กรรมการสภาผู้องค์กรบริโภคจังหวัดพะเยา นางจิตรทิวา อินอิ่น กรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ชำนาญยา หัวหน้าหน่วยประจำจังหวัด สภาองค์กรผู้บริโภค นางสาวสนธยา ทะอุด  นางสาววรรณนิสา สนธิคุณ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการเข้าร่วม ข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ CPTPP ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่องบประมาณหรือค่าใช้จ่ายของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ


น.ส.ศรีวรรณ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลไทย มีนโยบายที่พยายามจะนำประเทศไทยเข้าร่วม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership (CPTPP) โดยอ้างว่าจากข้อตกลงดังกล่าว ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเสียผลประโยชน์นั้น อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ไทยได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่องบประมาณ หรือ ค่าใช้จ่ายของประเทศนั้น จากข้อเสนอของสภาเภสัชกรรมต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า จะเกิดผลกระทบไม่น้อยกว่า 420,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 30 ปี รวมทั้งมูลค่าของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศลดลงสูงสุดถึง 1 แสนล้านบาท
น.ส.ศรีวรรณ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณของรัฐในการจัดบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบกับข้อมูลจากผลการวิจัยของ รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ และคณะ พบว่า อุตสาหกรรมยาขนาดเล็ก ต้องพึ่งพิงการนำเข้าเป็นหลัก ในปี 2562 และมีบริษัทที่มีขนาดตลาดมากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพียงร้อยละ 17 จำนวนบริษัท 21 แห่ง จากทั้งหมด 123 แห่ง ทำให้สัดส่วนการผลิตยาในประเทศเมื่อเทียบกับการนำเข้ายา มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 69 ในปี 2530 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 29 ในปี 2562 และมีแนวโน้มการนำเข้ายาสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ผลกระทบของ CPTPP ในระยะเวลาประมาณ 30 ปี (2562 – 2590) ประเทศไทยจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นมาจากการพึ่งพิงการนำเข้ายาที่สูงมาก ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านยาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านยาของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสรุปดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นสูงสุด เฉลี่ยปีละ 14,000 ล้านบาท สัดส่วนการพึ่งพิงนำเข้ายาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 71 เพิ่มเป็นร้อยละ 89 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศลดลง คิดเป็นมูลค่าตลาดที่หายไปสูงสุดถึง 1 แสนล้านบาท เมล็ดพันธุ์ใช้ขยายพันธุ์ต่อไม่ได้ทำให้อาหารแพงขึ้น  เครื่องสำอาง ไม่ต้องขึ้นทะเบียน สินค้าออนไลน์ไม่ต้องขึ้นทะเบียน  หมูที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง และGMOS และมีการซื้อเครื่องมือแพทย์มือสองเพื่อมาใช้งาน
จากเหตุผลข้างต้น สภาองค์กรผู้บริโภคขอจังหวัดพะเยา จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กนศ.ให้ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศ หากมีการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ผ่านการพิจารณาด้วยความรอบคอบและมองประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศ ดังนั้นสภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้ชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วม CPTPP ด้วยเหตุผลข้างต้น
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

อำเภอเบตง ออกประกาศปิด 3 ชุมชน

Post Views: 114 อำเภอเบตง ออกประกาศปิด 3 ชุมชนหนาแ […]

You May Like

ข่าวภูธร