จังหวัดน่าน จัดงานวันพระเจ้าน่าน ประจำ

admin2

จังหวัดน่าน จัดงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น.ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พร้อมทายาทลูกหลาน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ รวมทั้งพ่อค้า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ และถวายราชสักการะ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ มีพระนามเดิมว่า เจ้าสุริยะ ณ น่าน” ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2374 ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านกับแม่เจ้าสุนันทา ในปีพ.ศ. 2398 และทรงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาราชวงษ์ ต่อมา พ.ศ. 2431 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นว่าที่เจ้าอุปราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เลื่อนพระฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น พระเจ้านครน่าน มีพระนามปรากฏตามสุพรรณบัฎว่า พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรี มหารา

ชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์” นับเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ถึงแก่พิราลัยด้วยโรคชรา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2461 สิริรวมอายุได้ 87 ปี แม้จะถึงแก่พิราลัยไปแล้วนานปี แต่พระเกียรติคุณยังประทับอยู่ในความทรงจำของชาวน่านมิเสื่อมคลาย เมื่อในครั้งที่ได้ทรงปกครองเมืองน่าน ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน และผู้เป็นนักพัฒนาหลายๆ ด้านที่สำคัญ เช่น ด้านการปกครอง พระองค์ทรงมีทศพิธราชธรรม ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน โดยเมตตาธรรม ทรงโปรดให้ยกเลิกโทษประหารทางอาญาทั้งสิ้น เป็นผู้มีวิริยะอุสาหะ ทรงมองเห็นการณ์ไกล ได้จัดวางผังเมือง ขยายถนนให้กว้างขวางสะดวกแก่การสัญจรไปมา ดังที่ปรากฏเห็นปัจจุบัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

จ.น่าน ปัว ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

จ.น่าน ปัว ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแ […]

You May Like

ข่าวภูธร