เทศบาลเมืองน่านเปิดโครงการอบรมเพิ่ม

admin2

เทศบาลเมืองน่านเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย กาดข่วงเมืองน่าน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายปกฤษณ์  คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย กาดข่วงเมืองน่าน โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองน่าน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางบัวผัว แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางศิริวรรณ การัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย

น.ส.ปวีณา คำแปง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.น่าน และ น.ส.ผกาวรรณ กันชนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองน่าน มีร้านจำหน่ายอาหาร จำนวนกว่า 300 ร้านค้า และแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวนกว่า 400 แห่ง จากการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารพบว่า ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ ความตระหนักและรับผิดชอบ ละเลยในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขวิทยาส่วนบุคคล สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนด เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่านจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย กาดข่วงเมืองน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานสุขาภิบาล นำไปสู่การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

จ.น่าน มทบ.38 น้อมรำลึก "วันพระเจ้าน่าน" 5 เม.ย. ของทุกปี ร่วมรำลึกสดุดี

จ.น่าน มทบ.38 น้อมรำลึก “วันพระเจ้าน่าน&#822 […]

You May Like

ข่าวภูธร