เช้าวันนี้ ที่ วัดทองทรงธรรม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จก. เปิดเวทีรับฟังความ

admin2

เช้าวันนี้ ที่ วัดทองทรงธรรม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จก. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตงานและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือ พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จก. อยุธยาเมืองกรุงเก่า บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตงาน แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือ พี.อาร์ อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ และขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งให้ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลใจ ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
เวลา 09.30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวพีชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอนครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตงาน และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือ พี.อาร์ อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแนวทางการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษา ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด 4 อำเภอ ได้แก่ อ.นครหลวง อ.บางปะหัน อ.อุทัย อ.พระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร ภู่เสวก นายก อบต.คลองสะแก ผู้แทนหน่วยงานราชการ ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนเจ้าของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ร่วมรับฟัง ณ ศาลาการเปรียญ วัดทองทรงธรรม ต. คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวพีชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอนครหลวง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาได้มาร่วมรับทราบข้อมูลเบื้องต้น ที่บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล รวมทั้งมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ประเด็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานของโครงการให้ครอบคลุมต่อไป เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
สุขุม แกัวกุดั่น อยุธยา

Next Post

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Post Views: 131 พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพ […]

ข่าวภูธร