สุโขทัย-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

admin2

สุโขทัย-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ประจำอำเภอศรีสัชนาลัย วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สิน หมู่ 24 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายโอวาท พัฒนชัยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่ เรียกว่า “งานวัน Field Day” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยี การผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองรวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน Field day และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานที่จัดงานการจัดงาน Field day และเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสม

สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยในวันนี้ กิจกรรมหลัก คือ “ส้มเขียวหวาน” ซึ่งมีพื้นที่ปลูกในอำเภอศรีสัชนาลัย ตามระบบทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ประมาณ 46,274 ไร่ เกษตรกร 3,664 ครัวเรือน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท และในวันนี้มีเกษตรกรกลุ่มส้มแปลงใหญ่แม่สินพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มเขียวหวานแปลงใหญ่แม่สินพร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงาน 100 คน การจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประมงจังหวัดสุโขทัย พลังงานจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน น้ำตาลทิพย์สุโขทัย กระทรวงพาณิชย์สถาบันเกษตรกร Smart Famer และYoung Smart Farmer จังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ภายในงานอีกด้วย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ การแถลงข่าว จัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุลักษณ์

Post Views: 538 อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ การแถลงข่ […]

ข่าวภูธร