คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน

admin2

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน พิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564  เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนางวาสนา  ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมโดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้

1. การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2. หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ประจำเดือนมีนาคม 2564
3. การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมีนาคม 2564 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2564 5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินหมุนเวียน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,408,700 บาท 6. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน  6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 176,973 บาท

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

โทร.0848084888

Next Post

พช.แพร่ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้ประกอบเครื่องประดับเงินภาคเหนือ

Post Views: 178 พช.แพร่ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้ป […]

ข่าวภูธร