นายก อบจ.พิษณุโลก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

admin2

นายก อบจ.พิษณุโลก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อาคารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการฯ นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ จำนวน 11 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน และผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 คน ผู้แทนนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน และ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และนายกเมืองพัทยา จำนวน 1 คน เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งพร้อมกันทั่วประเทศ มีผลให้ผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในขณะนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้ นายบุญชู จันทร์ประยูร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

พะเยา-เชียงคำจัดโคกหนองนาโมเดลสร้างเสริมการเกษตรให้ยั่งยืนตามรอย

Post Views: 671 พะเยา-เชียงคำจัดโคกหนองนาโมเดลสร้า […]

ข่าวภูธร