สภาสันติสุขตำบล เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาพื้นที่ จชต. ของศอ.บต.

admin2

จ.นราธิวาส สภาสันติสุขตำบล เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาพื้นที่ จชต. ของศอ.บต. เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ วันนี้ 15 มี.ค. 2464 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล จชต. ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 โดยมี ปลัดอำเภอ จังหวัดนราธิวาส ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนากร สาธารณสุข เกษตร ประธานสภาสันติสุข และบัณฑิตอาสาในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้แผนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้และสร้างความใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน หมู่บ้านและตำบล
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจฯ มีนายปรีชา นวลน้อย ผู้ตรวจราชการกรมปกครอง และนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำโครงการพัฒนาแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการให้ทุกตำบลในพื้นที่ จชต. มีการพัฒนาผ่านคนในตำบล โดยพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนโดยรวม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความรัก ความสามัคคี และความสงบสุขจากโครงการที่ดำเนินการ โดยมีศอ.บต. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการ อย่างไรก็ดี โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการที่มีเฉพาะในพื้นที่ จชต. เท่านั้น จัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ ผ่านสภาสันติสุข ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอ ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล ผู้ปกครองท้องที่ในตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนาทุกศาสนา และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับตำบลและระดับจังหวัด สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล มีกำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้นวันนี้ ถึงวันที่ 17 มี.ค. และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นภายในวันที่ 23-25 มี.ค. 2564

ข่าว แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Next Post

จ.น่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สนับสนุนกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของ

Post Views: 290 จ.น่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สนับส […]

You May Like

ข่าวภูธร