อุบลฯ โคก หนอง นา แก้แล้ง เก็บฝน พ่อเมืองอุบลฯ เปิดการฝึกอบรม โคก

admin2

อุบลฯ โคก หนอง นา แก้แล้ง เก็บฝน
พ่อเมืองอุบลฯ เปิดการฝึกอบรม โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 27 พร้อมชู โคกหนองนา ช่วย แก้แล้ง เก็บฝน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และผลผลิตสู่แบรนด์ โคก หนอง นา โมเดล อุบลราชธานี
ที่ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 27 ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ,พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ
สำหรับ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการที่ จังหวัดอุบลราชธานี

ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ให้สามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการ 48 รุ่นๆ ละ 5 วัน กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 4,790 คน ประกอบด้วยครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนละ 1 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 898 คน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่เพื่อแห่งการเรียนรู้และสามารถทำประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการให้ผู้ที่สนใจในหมู่บ้านชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ในแปลงของท่าน ขอชื่นชมทุกท่านที่มีความ “หัวไว ใจสู้” ซึ่งคำว่า หัวไว หมายถึงพร้อมที่จะรับเอาความรู้ใหม่ๆ ส่วนใจสู้นั้น หมายถึงความขยันมั่นเพียรมีความสื่อสัตย์ในหน้าที่เเละบทบาทของตน ในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดอุบลราชธานีของเรา จะเกิดความมั่นคงทางอาหารและมีผลผลิตจากโคกหนองนามากมาย ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชน และทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนั้น โครงการนี้ยังทำให้เรามีบ่อน้ำเป็นของตนเอง สามารถใช้ในแปลงเกษตรในพื้นที่ของตน สำหรับนาข้าว พืชผักสวนครัว ปศุสัตว์ ขอเน้นย้ำว่าหัวใจของ โคก หนอง นั้นคือ แก้แล้ง เก็บฝน ซึ่งแก้เเล้ง นั้น หมายถึง โคก หนอง นา โมเดล ที่กระจายอยู่ในจังหวัดทั้ง 25 อำเภอ 3,960 แปลง จะสามารถเก็บน้ำได้มากที่สุดถึงประมาณ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำใช้ในการเกษตร ในการอุปโภคบริโภค ส่วนการ เก็บฝน หมายถึงในฤดูฝน พื้นที่โคกหนองนาจะช่วยเก็บฝนให้เรามีน้ำใช้ และชะลอน้ำหลาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำท่วม นอกจากนั้น โคกหนองนา ยังทำได้มากกว่าแก้เเล้งเก็บฝน นั้นคือ เป็นพื้นที่ที่จะสร้างแหล่งอาชีพให้ลูกหลาน งในอนาคต เป็นการพึ่งตนเองตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

ธนัชชัย จึงเจริญ รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จับเสพและพกพายาบ้า

Post Views: 252 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จั […]

ข่าวภูธร