พ่อเมืองแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมการ

admin2

พ่อเมืองแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมการสาธิตของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน แคบหมูกระจก ขนมไทย เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมการสาธิตของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน แคบหมูกระจก ขนมไทย นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ตลอดจนถึงคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกฯ และประชาชน ให้การตอบรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และร่วมกิจกรรมดังกล่าวกิจ กรรมประกอบด้วยการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เป็นต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยกองทุนแม่ฯ บ้านบุญเจริญ ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นกองทุนแม่ดีเด่นจากจำนวน 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ เพื่อเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย


ด้านการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกรรมการฯ และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน มีระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ และมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกกระบวนงาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตาม และร่วมรับประโยชน์ ด้านการบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจำนวนเงินขวัญถุงอยู่ครบเต็มจำนวน มีการจัดทำบัญชีเงินกองทุนแม่่ มีการสมทบระดมเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา การบริจาค สมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา เช่น การจัดงาน การทำกิจรรมการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ และรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านการดำเนินงานด้านยาเสพติด ทางหมู่บ้านมีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง และเยาวชน การตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกองทุนแม่ฯ ในหมู่บ้านอื่นๆ มีวิทยากรกองทุนแม่่ ที่เป็นคนในชุมชน และสุดท้ายหมู่บ้านได้จัดทำการถอดบทเรียน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนอื่นๆ ได้รับทราบ และนำไปศึกษาเพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไปจากนั้น มีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วยครัวเรือนของ นายมานพ อมิตรพาย นางแสง หล่ายแก้ว และ นางแก้ว ใจคำมี

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อุบลฯ โคก หนอง นา แก้แล้ง เก็บฝน พ่อเมืองอุบลฯ เปิดการฝึกอบรม โคก

Post Views: 272 อุบลฯ โคก หนอง นา แก้แล้ง เก็บฝน พ […]

ข่าวภูธร