พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 /2564

admin2

พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อเวลา 13.30 น. วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมวัตถุประสงค์ ดังนี้ รับทราบผลการดำเนินงานโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รับทราบสรุปสถานการณ์เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ รับทราบสรุปสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน รับทราบสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ได้แจ้งเรื่องงานที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ รับผิดชอบด้านความมั่นคง 3 เรื่อง คือ 1.การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสู่นวัตกรรม
3.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่โคกหนองนา โมเดล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อขอความร่วมมือบูรณาการทำงานเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นายอำเภอสอง มอบหมายปลัดอำเภอ จนท.และลูกจ้างเหมาบริการโครงการ

Post Views: 255 นายอำเภอสอง มอบหมายปลัดอำเภอ จนท.แ […]

ข่าวภูธร