ร่วมแถลงข่าว กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก จัดการประชุม

admin2

ร่วมแถลงข่าว กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก จัดการประชุมวิชาการสัญจรในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ให้กับโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ นำร่องเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการรพ.น่าน เปิดเผยว่า  ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขต 1 กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม และทันเวลา ทั้งนี้ จังหวัดน่าน โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย และอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของจังหวัดน่านเท่ากับ 43.56 คน ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลน่านมีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษา และได้รับยาละลายลิ่มเลือด (streptokinase) ร้อยละ 78.9 โดยมีอัตราตายสูงถึง ร้อยละ 15.50 จากการทบทวนพบสาเหตุจากระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก จนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลนานเกินกว่า 3 ชั่วโมง และกลุ่มที่มีความรุนแรงและซับซ้อนของโรคไม่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในระดับสูงกว่าได้ทันเวลา  และจากสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ของจังหวัดน่าน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลน่าน เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงบริการ และการรักษาที่มีคุณภาพ ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงมีแผนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้สามารถเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัยรักษา และหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด (Coronary Care Unit) เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากที่สุด

จึงจัดประชุมวิชาการสัญจรให้กับโรงพยาบาลในเขต 1, 2 และ 3 โดยโรงพยาบาลน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความรู้ด้านวิชาการ     การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  ในการดูแลผู้ป่วยและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  จึงจัดการประชุมวิชาการสัญจร ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย
1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 2. นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก 3. นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 4. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โต๊ะแถลงข่าวหน้าห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคโลหิต บริจาคโลหิตและมอบทุนประกอบอาชีพ

Post Views: 219 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคโล […]

ข่าวภูธร