อุบลฯ ใส่ผ้าไทยปลูกผัก น่ารักทุกคน ผู้ว่าอุบลฯ เปิดจวน นำทีม Kick off ปลูก

admin2

อุบลฯ ใส่ผ้าไทยปลูกผัก น่ารักทุกคน
ผู้ว่าอุบลฯ เปิดจวน นำทีม Kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ผู้นําต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง และ ที่ว่างสร้างอาหาร ภายใต้ Concept ใส่ผ้าไทยปลูกผัก น่ารักทุกคน
ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง และกิจกรรม ที่ว่างสร้างอาหารใส่ผ้าไทยปลูกผัก น่ารักทุกคน ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ,นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อํานวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอใน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนําแนวพระราชดําริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคี ของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การ Kick off กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ,การมอบต้นกล้า/เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าพันธุ์ผักในแต่ละอําเภอ ,การร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกคน โดยได้บูรณาการโครงการร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ปลูกพืชผักภายในครัวเรือน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ดำเนินนโยบายที่มีความสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ตามหลัก 3R การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และอีกหนึ่งในกิจกรรมที่สมาคมฯ ดำเนินการคือกิจกรรม ที่ว่างสร้างอาหาร เป็นการปลูกผักภายในครัวเรือน ซึ่งได้นำปุ๋ยที่ได้จากการทำขยะอินทรีย์ตามหลัก 3R มาบำรุงต้นไม้ โดยเริ่มทำภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และช่วยลดรายจ่าย เพิ่มความสุขในครอบครัว
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นปัญหาสำคัญที่เรากำลังเผชิญอยู่ การผ่านพ้นปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน เป็นที่ยินดีที่ส่วนราชการทุกภาคส่วน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคน มาร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน อย่างน้อย คนละ 10 ชนิด ส่วนเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ ให้ใช้วิธีการแบ่งปันจากเพื่อนบ้าน จากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ในตำบล การใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านในการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกนำกลับมาใช้ในแปลงผักผลไม้ในครัวเรือนที่ปลูกตามที่ว่าง ริมรั้ว กระถาง ซึ่งประกอบด้วย เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง เป็นต้น โดยหมักขยะอินทรีย์ในถัง ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายให้เกิดแร่ธาตุ และเป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง สร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สร้างพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ และเชื่อมั่นว่าถึงแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะรุนแรงขนาดไหน ระบบเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักการท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือกสำคัญถูกกระทบ อัตราการว่างงานเกิดขึ้น แต่ถ้าทุกครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำหรับครัวเรือนประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

ธนัชชัย จึงเจริญ รายงาน

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะ

Post Views: 312 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะม […]

ข่าวภูธร