วันนี้ 14 มี.ค.64 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้เปิดเผยว่า จาก

admin2

วันนี้ 14 มี.ค.64 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายใช้วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่กับมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การกักกันโรคบุคคลที่เดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อลดการติดเชื้อและป่วยรุนแรง การเสียชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของรัฐบาล พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กับสู่สภาวะปกติอย่างโดยเร็ว การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของวัคซีนฯ และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีนอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ นั้น
กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วม ดำเนินการสื่อสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย ได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้ช่องทางของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ กับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อาทิ การตรวจสอบโรคประจำตัว การแพ้ยา และสังเกตอาการข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ,ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นการรักษาระบบสุขภาพของประเทศ และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Next Post

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจคว้าชัย 40 รายการ ชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ

Post Views: 170 อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจคว้าชัย 40 รายกา […]

ข่าวภูธร