จังหวัดน่านจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

admin2

จังหวัดน่านจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2563
สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคนพิการสากล  โดยปีนี้ทางจังหวัดน่าน ได้จัดงานที่ข่วงเมืองน่าน(ข่วงน้อย) ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ  ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ  และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์  ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ  ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   เปิดเผยว่า  จังหวัดน่าน  มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 22,633 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของประชากรทั้งจังหวัด   ส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเป็นผู้สูงอายุ  และอุบัติเหตุ  สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน  ประจำปี 2563 ในครั้งนี้  มีหัวข้อคือ “การเสริมพลังคนพิการ  และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค  ทั่วถึง  และเป็นธรรม”  ได้เชิญชวนเครือข่ายคนพิการ ผู้ดูแล ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและแสดงศักยภาพให้สังคมได้ประจักษ์  คนพิการจะได้รับการยอมรับในสังคม ตามคำมั่นที่ว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน  ประจำปี 2563 ในครั้งนี้  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี 2563  โดยตัวแทนองค์กรคนพิการ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่คนพิการต้นแบบ  หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ  การมอบของที่ระลึกและของรางวัลให้แก่คนพิการ  การจัดนิทรรศการ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ  การแสดงและกิจกรรมดนตรีของคนพิการ  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีผู้พิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

ร้อยเอ็ด ถวาย"กัณฑ์หลอน"ในบุญผะเหวดบ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง

Post Views: 219 ร้อยเอ็ด ถวาย”กัณฑ์หลอน&#822 […]

ข่าวภูธร