อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจองคมตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ ที่

admin2

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ภารกิจองคมตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ ที่อำเภอแม่อาย นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว วันที่ 11 มีนาคม เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของทางโรงเรียน โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ การนี้องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมความก้าวหน้าในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้ง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2541 เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาเลี้ยงดูเด็กกำพร้า และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม พื้นที่อำเภอแม่อายและพื้นที่ใกล้เคียง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำ 3 ระดับชั้นคือ อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 908 คน นอกจากจะมีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ แล้ว ยังเปิดสอนงานอาชีพอีก 4 กลุ่มสาขาคือ สาขาเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์, สาขาเกษตรกรรมการผลิตพืช, สาขาพาณิชย์และอุตสาหกรรม และกลุ่มสาขาอาชีพความคิดสร้างสรรค์เช่น การทำเครื่องเขิน การแกะสลักไม้ เป็นต้น
นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดทำข้อตกลง (MOU) กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา 2 หลักสูรคือ หลักสูตรการโรงแรม และหลักสูตรช่างเชื่อม ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าเรียนต่อสายสามัญ 60 คน เรียนต่อสายอาชีพ 3 คน และออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 คน ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจบการศึกษาแล้วได้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา22 คน เรียนต่อสายอาชีพ 3 คน และออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 คน ได้เดินชมนิทรรศการที่เด็กนักเรียนจัดทำเป็นอาชีพทั้งงานฝีมืองานไม้งานปักร้อยและอาหาร น้ำสมุนไพร จากนั้นได้เดินตรวจห้องพักนักเรียนขอทางโรงเรียนเสริมโต็ะให้เด็กทำการบ้านบนเรือนนอนแล้วตรวจห้องน้ำ ต้องการที่จะ ราบว่าพอกับความต้องการหรือไม่เดินตรวจโรงสีข้าวที่ทางโรงเรียนใช้ทุกวันเพราะทางโรงเรียนซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาสีเองเพราะราคาถูกกว่าเดือนละ10ตัน มีโรงสี2เครื่องใช้ได้เครื่องเดียวสั่งให้ซ่อมเพื่อใช้การได้ทั้ง2แล้ว

Next Post

วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 14.48 น.พ.ต.ท.โอภาส ไหมแพง อายุ 61 ปี

Post Views: 285 วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 14.48 น. […]

ข่าวภูธร