อุบลฯ พช.เดินเครื่อง ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พช.อุบลฯ ขับ

admin2

อุบลฯ พช.เดินเครื่อง ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พช.อุบลฯ ขับเคลือนโครงการ ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี คจพ.จ.โครงการ ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปี 2564 ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสุรศิษฐ์ อินทรกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ,นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการฯ ร่วมใน พิธีลงนามจัดทำข้อตกลง (MOA) มอบป้ายบัญชีครัวเรือนยากจนแก่เจ้าภาพผู้รับผิดชอบในแต่ละมิติ และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ


สำหรับ โครงการ ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นโครงการที่เกิดจาก นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ “รัฐบาลมุ่งมั่นจะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ เร่งจัดการแก้ไข เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ได้ดำเนินการตาม Road Map มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่การจัดทำข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ,Recheck ข้อมูล/ตรวจสอบสถานะครัวเรือน ,ประชุม คจพ.จังหวัด กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ วางแผนขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
ทั้งนี้ หลังจากการประชุมในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการ ขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือ “ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย” โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลักทุกมิติ และจะได้มีการ Kick off โครงการฯ ต่อไป

ธนัชชัย จึงเจริญ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก การบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

Post Views: 821 พิษณุโลก การบริการวิชาการ ถ่ายทอดค […]

ข่าวภูธร